Regulamin Sklepu Internetowego asza.pl

§ 1 Definicje

Pojęcia, które zostały użyte w treści Regulaminu oznaczają:

Dni robocze – za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem jednak dni ustawowo wolnych od pracy.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa  przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usług Sprzedawcy za pośrednictwem stron Sklepu Internetowego będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 z późn. ew. zmianami) lub nie będąca konsumentem.

Karta Produktu – element Sklepu, w którym prezentowany jest Produkt, tj. w którym zamieszczone są informacje dotyczące Produktu w szczególności takie jak cena czy właściwości Produktu i które to informacje stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (Sprzedaży) w rozumieniu art. 71 k.c.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 z późn. ew. zmianami).

Konto – przypisana dla danego Użytkownika funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalająca po dokonaniu Rejestracji Konta i jego aktywowaniu przez Użytkownika na złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Prawa Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30 z późn. ew. zmianami).

Produkt – przedmiot świadczenia, czyli towar prezentowany Użytkownikowi w Sklepie Internetowym, co do którego istnieje możliwość złożenia Zamówienia.

Regulamin – oznacza Regulamin Sklepu Internetowego asza.pl, czyli dokument, który właśnie czytasz.

Rejestracja Konta – czynność wykonywana przez Użytkownika na stronach internetowych Sklepu Internetowego polegająca na założeniu Konta w Sklepie Internetowym.

Sklep Internetowy – strony internetowe za pośrednictwem których Użytkownicy korzystają z Usług Sprzedawcy, w tym składają Zamówienia. Sklep Internetowy w treści Regulaminu jest zwany również “Sklepem”.

Sprzedawca – Ernest Gurgól ul. Górczewska 181/201H, 01-459 Warszawa, NIP: 856-174-93-20, zwana również w treści Regulaminu Właścicielem oraz Administratorem.

Sprzedaż – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 § 1 i następne Kodeksu Cywilnego w oparciu o którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Użytkownika jako kupującego  własność rzeczy i wydać mu rzecz, a Użytkownik jako kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę. Umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 Praw Konsumenta.

Usługa – świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 z ew. późn. zmianami).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24 z ew. późn. zmianami).

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia Sprzedaży w zakresie Produktu/Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, zawierające m.in. rodzaj i liczbę Produktu. “Zamówienie” w treści Regulaminu nazwane jest również “ofertą”.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz Administratorem Sklepu znajdującego się pod adresem internetowym: https://asza.pl/ jest Sprzedawca, który jest jednocześnie usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy Usługi, o których mowa w ust. 4-9 niniejszego paragrafu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Celem uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu konieczne jest dokonanie Rejestracji Konta.
 4. Bez konieczności Rejestracji Konta Użytkownik może realizować w sposób bezpłatny Usługę przeglądania treści stron internetowych Sklepu, w tym może zapoznawać się z informacjami o Produktach na które można złożyć Zamówienie w Sklepie, a także może składać Zamówienia na Produkty, z wyjątkiem składania Zamówień na Produkty posiadające status “Produktu o niskiej dostępności”, ponieważ do składania Zamówień na takie Produkty konieczna jest Rejestracja Konta. W ramach świadczenia Usługi przeglądania treści stron internetowych Sklepu umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony – od momentu uruchomienia przez Użytkownika strony internetowej Sklepu do momentu zamknięcia przez Użytkownika tej strony, wówczas umowa ta ulega rozwiązaniu.
 5. Rejestracja Konta prowadzi do zapewnienia świadczenia przez Sprzedawcę bezpłatnej Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie. W tym zakresie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony – umowę uważa się za zawartą od momentu dokonania Rejestracji Konta, a ulega rozwiązaniu w skutek złożenia przez Użytkownika oświadczenia o żądaniu usunięcia Konta. Żądanie takie można złożyć w każdym czasie poprzez skorzystanie z ustawień swojego konta lub pisemnie przesyłając je na adres Sprzedawcy  lub w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@asza.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu. Konsekwencją rozwiązania umowy jest usunięcie Konta Użytkownika. Usunięcie Konta nie powoduje automatycznego usunięcia wszystkich treści, jakie Użytkownik zamieścił w Sklepie. Sprzedawca nie usuwa w takiej sytuacji komentarzy, recenzji, opinii zamieszczonych na stronach Sklepu przez Użytkownika. Usunięcie Konta prowadzi do niemożności korzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu, a które to funkcjonalności są dostępne dopiero po zarejestrowaniu w Sklepie.
 6. W zakresie Usługi polegającej na złożeniu Zamówienia w Sklepie umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony trwający od momentu rozpoczęcia procedury Zamówienia Produktu, tj. od momentu uruchomienia na stronach internetowych Sklepu interaktywnego formularza Zamówienia, do momentu złożenia Zamówienia lub rezygnacji ze składania Zamówienia poprzez zamknięcie formularza.
 7. Sprzedawca zapewnia również bezpłatną Usługę polegającą na wyrażaniu opinii i komentarzy przez Użytkowników na temat Produktów. Usługa ta dostępna jest po Rejestracji Konta przez Użytkownika w Sklepie. W tym zakresie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony – od momentu wprowadzania treści do formularza opinii o Produkcie na stronach internetowych Sklepu do momentu wysłania opinii za pośrednictwem przycisku “Wyślij” umieszczonego na stronie internetowej Sklepu lub do momentu rezygnacji z wysłania opinii poprzez zamknięcie formularza.
 8. Sprzedawca zapewnia również bezpłatną Usługę polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi kontaktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego na stronach internetowych Sklepu w zakładce “Kontakt”. Usługa ta dostępna jest bez konieczności Rejestracji Konta przez Użytkownika w Sklepie. W tym zakresie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas oznaczony – od momentu wprowadzania treści do formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu do momentu uzyskania odpowiedzi od Sprzedawcy na podany adres e-mail lub do momentu rezygnacji z wysłania treści poprzez zamknięcie formularza.
 9. Sprzedawca zapewnia również bezpłatną Usługę polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi informacji handlowej o Produktach (tzw. newsletter), jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika. W tym zakresie umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta jest na czas nieoznaczony, trwający od momentu wyrażenia zgody na przesłanie przez Sprzedawcę takiej informacji handlowej, a rozwiązanie tej umowy następują z momentem przesłania Sprzedawcy żądania anulowania subskrypcji informacji handlowej. Użytkownik może złożyć żądanie anulowania subskrypcji informacji handlowej poprzez skorzystanie z ustawień swojego konta, pisemnie przesyłając je na adres Sprzedawcy, w formie elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: kontakt@asza.pl lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego na stronach Sklepu
 10. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania stron internetowych Sklepu oraz korzystania z ich zasobów, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników. Postanowienia Regulaminu stanowią podstawę powyższych praw i obowiązków, przy uwzględnieniu również prawa powszechnie obowiązującego.
 11. W celu umożliwienia skorzystania z pełnej funkcjonalności Sklepu Użytkownik Rejestruje Konto za pośrednictwem strony https://asza.pl/moje-konto/ i podaje podczas rejestracji wszystkie wymagane dane poprzez wprowadzenie ich w odpowiednie pola formularza, a następnie dokonuje aktywacji Konta.
 12. Rejestracja Konta polega na podaniu nazwy Użytkownika, hasła, adresu e-mail i akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien zapewnić dokładne, kompletne i aktualne informacje w procesie rejestracji. Niezastosowanie się do tego warunku stanowi naruszenie Regulaminu, który może doprowadzić do natychmiastowego usunięcia Konta przez Sprzedawcę. Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika:
  1. nazwy innej osoby z zamiarem podszycia pod tę osobę,
  2. nazwy do której prawo posiada inna osoba, a Użytkownik nie uzyskał należytego zezwolenia tej osoby,
  3. nazwy która jest obraźliwa, wulgarna, nieprzyzwoita lub godzi w dobre obyczaje i narusza zasady współżycia społecznego.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za działalność, która ma miejsce na Koncie i jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła do swojego konta.  Użytkownik nigdy nie powinien używać konta innego Użytkownika bez wyraźnej zgody tego Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do pisemnego lub elektronicznego zawiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym dostępie do swojego lub cudzego konta.

 1. Po dokonanej Rejestracji i aktywacji Konta Użytkownik zobowiązany jest dbać o prawdziwość i aktualność podanych podczas rejestracji danych, a w razie potrzeby zobowiązany jest wprowadzić wymagane zmiany w tych danych.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu zastrzeżone są na rzecz Sprzedawcy, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Sprzedawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy ze Sprzedawcą – są udostępniane na stronach Sklepu. Zarówno Sklep, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie, europejskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 ze zmianami), ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zmianami). Nieznajomość powołanych przepisów nie zwalnia Użytkownika od odpowiedzialności prawnej za naruszenie postanowień Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego.
 3. Sprzedawca ma prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń powstałych w wyniku naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego przez Użytkownika. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa spowoduje wyrządzenie szkody osobom trzecim, Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia tych szkód jeżeli osoba poszkodowana wystąpi o odszkodowanie do Sprzedawcy, a ponadto Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tej przyczyny, a w szczególności kosztów postępowania sądowego oraz kosztów zastępstwa procesowego.
 4. Strony Sklepu mogą zawierać dostęp do innych stron internetowych lub zasobów w Internecie oraz inne strony internetowe lub zasoby mogą zawierać odnośniki internetowe do stron Sklepu. Po uzyskaniu dostępu do stron internetowych osób trzecich, Użytkownik ponosi wyłączne ryzyko wynikające z takiego dostępu. Inne strony internetowe (inne niż strony Sklepu) nie są pod kontrolą Sprzedawcy, wobec czego Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, funkcje, legalność lub inny aspekt takich stron lub zasobów. Umieszczenie takiego odnośnika nie oznacza poparcia przez Sprzedawcę oraz nie oznacza jakiegokolwiek związku z podmiotami odpowiadającymi za treści zawarte na innej stronie internetowej lub zasobie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez wykorzystanie lub poleganie na takich treściach, produktach, usługach lub w związku z nimi, a które są dostępne na takich stronach internetowych lub zasobach bądź za ich pośrednictwem.
 5. Korzystanie ze Sklepu wymaga używania przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub FireFox w wersji 54 lub Chrome w wersji 59 lub nowszy lub podobny program. By móc korzystać z niektórych funkcjonalności Sklepu należy korzystać z oprogramowania Java i Java Script, jak i zezwolić na używanie ciasteczek. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do danych zamieszczonych w Sklepie w wyniku braku zgodności urządzenia Użytkownika z wymaganiami technicznymi wskazanymi powyżej.
 6. Sprzedawca informuje, iż Sklep wykorzystuje pliki zwane ciasteczkami (cookies). Korzystanie ze Sklepu stanowi wyrażenie zgody na używanie przez Sprzedawcę ciasteczek zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności i niniejszego Regulaminu. Używanie przez Sprzedawcę danych uregulowane jest w Polityce Prywatności, dostępnej na stronach Sklepu, oraz w przepisach niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedawca dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Sklepu, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania, w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach, pracy Sklepu ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca stara się ograniczyć negatywne skutki zaistniałych okoliczności.

§ 3 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik umieszczając na stronach Sklepu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez inne
 2. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał funkcji Sklepu w celach pozostających w sprzeczności z polskim prawem bądź postanowieniami Regulaminu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystywanie przez siebie funkcji Sklepu. Przede wszystkim Użytkownik ponosi odpowiedzialność za umieszczone przez siebie na stronach Sklepu komentarze, opinie, grafiki, informacje, filmy, pliki audio, skrypty etc.
 3. Rejestrując Konto w Sklepie Użytkownik uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Sklepu. Funkcjonalności te obejmują w szczególności możliwość umieszczania na stronach Sklepu komentarzy, recenzji, opinii o Produktach lub przebiegu Sprzedaży oraz zamawiania Produktów posiadających status “Produkt o niskiej dostępności” po uprzednim zapytaniu o dostępność i potwierdzeniu tej dostępności przez Sprzedawcę.
 4. Pozostali Użytkownicy będą widzieć nazwę Użytkownika przy udzielonych przez niego opiniach lub w dyskusjach, w których brał udział oraz będą mieli wgląd do danych udostępnionych przez Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika podlegają Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.
 5. Kwestie danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Sklepu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami Netykiety, a w szczególności do:
  1. niezamieszczania treści naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe,
  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy,
  3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami,
  4. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej,
  5. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy,
  6. nierozpowszechniania treści pornograficznych,
  7. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź niedopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu,
  8. nieuprawione jest testowanie zabezpieczeń oraz dokonywanie włamań do Sklepu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.
 8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na stronach Sklepu materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wszelkich danych zamieszczanych przez Użytkowników w Sklepie.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane, o ile nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. W przypadku uniemożliwienia dostępu do danych z uwagi na uzyskaną wiarygodną wiadomość o ich bezprawnym charakterze Sprzedawca zawiadomi Użytkownika w ramach jego Konta, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.
 12. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może usunąć lub w odpowiedni sposób zredagować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie na stronach Sklepu narusza postanowienia Regulaminu. Sprzedawca nie ma jednak obowiązku weryfikacji jakichkolwiek danych zamieszczanych przez Użytkowników w Sklepie.
 13. W uzasadnionych przypadkach i w uzasadnionym zakresie Sprzedawca może uniemożliwić Użytkownikowi zalogowanie się i korzystanie z funkcjonalności Sklepu (czasowe zawieszenie konta), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu. O powyższym Użytkownik jest informowany w drodze komunikatu w ramach jego Konta.
 14. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie w każdym czasie.
 15. Sprzedawca oświadcza, iż może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub
  2. Użytkownik podał dane lub złożył oświadczenia nieprawdziwe, nieaktualne, nieprawidłowe bądź niepełne lub podał dane innych osób
   W innych sytuacjach niż wskazane w powyższym ustępie Sprzedawca uprawniony jest do rozwiązania umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 4 Zamówienia

 1. Zamówienia należy składać pod adresem https://asza.pl/
 2. Wszelkie informacje dotyczące Produktów znajdujące się na stronach Sklepu w szczególności takie jak cena czy właściwości Produktu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy (Sprzedaży), zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zamówienie może zostać złożone poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza obejmującego jego dane niezbędne do realizacji Zamówienia, wówczas na formularzu udostępnionym na stronach Sklepu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Zamówienie może również zostać złożone przy użyciu danych na które dokonano Rejestracji Konta, wówczas proces Zamówienia odbywa się po zalogowaniu na Konto.
 4. Zamówienie składa się poprzez dodanie Produktu do koszyka za pomocą przycisku “Kup Teraz” znajdującego się na karcie Produktu lub przez przycisk z ikoną koszyka przy Produkcie na listach Produktów, a następnie po wypełnieniu wymaganych danych i ich sprawdzeniu przez Użytkownika, naciśnięcie przez Użytkownika przycisku “Zamawiam i Płacę“.
 5. Klikając przycisk “Zamawiam i Płacę” Użytkownik potwierdza, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Przed naciśnięciem tego przycisku Użytkownik w sposób jasny i zrozumiały zostaje poinformowany o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Użytkownikiem,
  2. danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany,
  3. adresie przedsiębiorstwa oraz adresie poczty elektronicznej pod którymi Użytkownik może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą,
  4. łącznej cenie za świadczenie wraz z podatkami w tym opłatami za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz inne koszty, w tym opłaty dodatkowe, jeżeli występują,
  5. sposobie zapłaty i terminie zapłaty,
  6. sposobie spełnienia świadczenia i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji,
  7. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Sprzedaży na podstawie art. 27 Praw Konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy,
  8. kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Użytkownik będący konsumentem, a także o kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą,
  9. braku prawa odstąpienia od Sprzedaży na podstawie art. 38 Praw Konsumenta lub okolicznościach, w których Użytkownik – konsument traci prawo odstąpienia od umowy,
  10. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia rzeczy bez wad,

Użytkownik przed naciśnięciem przycisku “Zamawiam i Płacę” zobowiązany jest zaakceptować treść niniejszego Regulaminu, a także zobowiązany jest potwierdzić, iż zapoznał się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy (Sprzedaży). Aby Zamówienie zostało wysłane do Sprzedawcy, Użytkownik musi podać dane osobowe, które zostały oznaczone jako obowiązkowe oraz nacisnąć przycisk “Zamawiam i Płacę“.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów czasowego wstrzymania funkcjonowania Sklepu, o których mowa w § 2 ust. 19 Regulaminu. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze.
 2. Po naciśnięciu przycisku “Zamawiam i Płacę” do Sprzedawcy zostaje wysłana oferta Użytkownika zawarcia Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik na podany przez siebie adres e-mail otrzymuje wiadomość potwierdzającą wpłynięcie do Sprzedawcy Zamówienia (oferty Użytkownika). Wiadomość ta zawiera podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
 5. Jeśli sprzedawca przyjmuje Zamówienie Użytkownika (ofertę Użytkownika) przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji. Przesłana informacja o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika oświadczenia woli Sprzedawcy o przyjęciu oferty Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy Sprzedaży na odległość. Przesłana informacja o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji zawiera indywidualny numer zamówienia.

Sprzedawca może zamiast przesłania informacji o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji wysłać na adres e-mail Użytkownika odmowę przyjęcia oferty Użytkownika, wówczas do zawarcia umowy Sprzedaży nie dochodzi. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Sprzedawca może nie przyjąć oferty Użytkownika tylko z uzasadnionej przyczyny, którą podaje w wiadomości skierowanej do Użytkownika. Za uzasadnioną przyczynę uważa się brak dostępności Produktu lub poszczególnych podzespołów Produktu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub brak możliwości realizacji wydania produktów do Użytkownika w terminie zawartym w jego ofercie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 1. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika informacji o zatwierdzeniu Zamówienia do realizacji, Sprzedawca przekazuje na trwałym nośniku poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy. Potwierdzenie obejmuje:
  1. informacje, o których mowa w 12 ust. 1 Praw Konsumenta, które nie były dostarczone Użytkownikowi będącemu konsumentem przed zawarciem umowy,
  2. informację o udzielonej przez Użytkownika będącego konsumentem zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
 2. Realizacja Zamówienia zostaje dokonana po zawarciu Umowy sprzedaży i po dokonaniu przez Użytkownika zapłaty w formie przelewu na podany numer rachunku bankowego Sprzedawcy, po zaksięgowaniu wpłaty od Użytkownika. W tytule przelewu Użytkownik podaje indywidualny numer zamówienia. Po dokonanej wpłacie Sprzedawca przesyła Użytkownikowi drogą elektroniczną na jego adres e-mail fakturę VAT, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik ma wgląd do statusu zamówienia za pośrednictwem swojego Konta w Sklepie. Występuje 7 statusów zamówienia:
  1. NOWE – NIEZATWIERDZONE
  2. ZATWIERDZONE – OCZEKUJĄCE NA WPŁATĘ
  3. W TRAKCIE REALIZACJI
  4. ZREALIZOWANE
  5. ANULOWANE
  6. ZWRÓCONE
  7. NIEUDANE
 4. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażane w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana na karcie produktu jest wiążąca dla Użytkownika z chwilą zawarcia Sprzedaży, zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu.
 5. Na karcie Produktu podany jest termin realizacji Zamówienia. Termin ten jest okresem jaki upływa od zawarcia Umowy do wysłania Użytkownikowi zamówionego Produktu / Produktów.
 6. Na karcie Produktu Sprzedawca wskazuje w sposób wyraźny jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.
 7. Na karcie Produktu podana jest dostępność Produktu. Dostępność Produktu wyrażana jest poprzez trzy rodzaje wiadomości o treści:
  1. produkt dostępny
  2. produkt niedostępny
  3. produkt na zamówienie
  • 17. a. W przypadku “Produktu dostępnego”, Użytkownik może składać Zamówienie od razu, zgodnie z powyższymi postanowieniami niniejszego paragrafu.
  • 17.b. W przypadku “Produktu niedostępnego” brak jest możliwości złożenia Zamówienia.
  • 17.c. W przypadku “Produktu na zamówienie” na Karcie Produktu widnieje informacja “Produkt na zamówienie”. W takiej sytuacji zamiast przycisku “DODAJ DO KOSZYKA” na Karcie Produktu znajduje się przycisk “ZAPYTAJ O PRODUKT”. Po kliknięciu przycisku “ZAPYTAJ O PRODUKT” Użytkownik zostanie przekierowany do formularza kontaktowego. W przypadku “Produktu na zamówienie” brak jest możliwości złożenia Zamówienia.
 8. Zamówienia winny zostać opłacone w terminie 3 Dni Roboczych od momentu Sprzedaży. Brak płatności w tym terminie powoduje, iż Sprzedawca na adres e-mail Użytkownika wysyła wiadomość, w której wyznacza dodatkowy termin 2 Dni Roboczych na dokonanie płatności z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Sprzedaży.
 9. Ze względu na specyfikę Produktów i z uwagi na to, iż Produkty oraz ich elementy są urządzeniami delikatnymi, wrażliwymi na wstrząsy, dostępne są następujące formy dostawy:a. Odbiór osobisty w punkcie sprzedawcy: Sprzedawca zapewnia Użytkownikowi odbiór osobisty zamówionego Produktu w punkcie odbioru Sprzedawcy, po wcześniejszym ustaleniu terminu.
  b. Dowóz Produktu transportem Sprzedawcy: Sprzedawca dowiezie produkt pod umówiony adres po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem kosztów Dowozu oraz warunków Odbioru.
 10. Sprzedaż zostaje wykonana z chwilą wydania Produktu/Produktów Użytkownikowi, jeżeli Użytkownik jednocześnie spełnił swoje zobowiązanie, czyli dokonał zapłaty, a upłynął termin do odstąpienia od umowy, jeżeli prawo odstąpienia od umowy przysługuje..
 11. Zobowiązanie Użytkownika wynikające z umowy trwa do czasu spełnienia przez niego świadczenia lub też wygasa w razie nie spełnienia przez niego świadczenia w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie, po wyznaczeniu przez Sprzedawcę terminu dodatkowego i po odstąpieniu od Sprzedaży przez Sprzedawcę.

§ 5 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie 27 Praw Konsumenta Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni liczonym od dnia objęcia Produktu w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Załącznik nr 2 do Regulaminu zawiera formularz odstąpienia od umowy, który po wypełnieniu należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca, w razie skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, gwarantuje zwrócić Użytkownikowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki do Użytkownika będącego konsumentem. Zwrot następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik będący konsumentem, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Użytkownik będący konsumentem – koszt odesłania Produktu/Produktów do Sprzedawcy nie podlega zwrotowi. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Użytkownika będącego konsumentem, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika będącego konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi będącemu konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Użytkownik będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Wobec powyższego Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości Produktu będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem. W takiej sytuacji Sprzedawca będzie dochodził od Użytkownika roszczeń związanych z przekroczeniem granicy dopuszczalnego korzystania w szczególności związanych ze zmniejszeniem wartości Produktu bądź niemożnością dokonania sprzedaży Produktu jako nowego, z uwagi na zwrócenie Produktu jako używanego w sposób przekraczający dozwolone zapoznanie się z Produktem.
 5. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania rzeczy bez wad.
 2. W sytuacji, w której Produkt jest niezgodny z treścią Zamówienia lub brakuje któregoś z elementów Produktu Użytkownik będący konsumentem powinien złożyć reklamację pod adres mailowy: reklamacje@asza.pl, bądź pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Sprzedawcy. W korespondencji należy w miarę dokładnie opisać zaistniałą sytuację oraz podać numer zamówienia wraz z imieniem i nazwiskiem Użytkownika będącego konsumentem, określić żądanie wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, lub też złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Użytkownik będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownik będący konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. Użytkownik będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika będącego konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 6. Poza wypadkami wskazanymi powyżej każdy Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Sklepu, w tym w razie wystąpienia i zauważenia przez Użytkownika problemów technicznych na stronach Sklepu lub zauważenia niekompletności lub nieaktualności informacji dostarczanych przez Sprzedawcę, jak i w przypadku wszelkich skarg dotyczących Sklepu.
 7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu można zgłaszać w sposób wskazany w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 8. Zgłoszenie reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu powinno zawierać wskazanie nazwy, pod jaką Użytkownik występuje w Sklepie (jeżeli Użytkownik posiada Konto), jego adres e-mail przypisany oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Jeżeli przekazane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 9. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia).
 10. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Sklepu drogą korespondencji elektronicznej, na swój adres e-mail.

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy lub Użytkownika za szkody spowodowane winą umyślną. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy lub Użytkownika w jakikolwiek sposób, który byłby sprzeczny z prawem właściwym.
 2. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, najdalej jak jest to możliwe uwzględniając obowiązujące przepisy prawa Sprzedawca oświadcza, iż nie odpowiada za żadne szkody jakiegokolwiek rodzaju, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedawcy. Rękojmia oraz odpowiedzialność powstała na gruncie instytucji zbliżonych do rękojmi zostaje wyłączona w stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami. Sprzedawca oświadcza, iż nie odpowiada za żadną utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania Użytkownika, o którym mowa w zd. 1 tego ustępu. Sprzedawca, w stosunku do takiego Użytkownika nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze zdarzeniem lub zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą Sprzedawcy.
 3. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie podlegają ograniczeniom wskazanym w § 7 ust. 1
 4. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie dotyczą odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
 5. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym paragrafie jak w innych częściach Regulaminu, w których jest to zaznaczone nie dotyczą Użytkowników będących konsumentami.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronach internetowych Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Sprzedawca dokonując zmiany Regulaminu oraz innych dokumentów dotyczących Sklepu zawiera stosowną informację na stronie głównej Sklepu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronach Sklepu. Użytkownik, który udostępnił Sprzedawcy swój adres e-mail, zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez pocztę elektroniczną.
 3. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania ze Sklepu.
 4. Polityka prywatności Sklepu stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu i wraz z Regulaminem stanowi integralną całość.
 5. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, w granicach przewidzianych przepisami prawa Sprzedawca oświadcza, iż nie składa żadnych zapewnień, nie udziela gwarancji co do jakości, a rękojmia między Sprzedawcą, a Użytkownikiem niebędącym konsumentem jest wyłączona.
 6. Użytkownicy niebędący konsumentami oświadczają, iż zwalniają Sprzedawcę od kompensaty wszelkich szkód, odszkodowań, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów związanych z jakimikolwiek postępowaniami oraz każdej zapłaconej przez Sprzedawcę osobie trzeciej kwoty) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, oraz Użytkownicy niebędący konsumentami zobowiązani są do zwrócenia Sprzedawcy poniesionych wyżej wymienionych kosztów.
 7. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Regulamin zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość Regulaminu bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.
 8. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) i ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.07.2017

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:Ernest Gurgól, ul. Górczewska 181/201H, 01-459 Warszawa, NIP: 856-174-93-20, e-mail: kontakt@asza.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.